Van complexgericht naar gebiedsgericht

Woningcorporaties verdienen meer steun

Er is iets vreemds aan de gang. Van overheidswege wordt de druk op het verduurzamen van de bebouwde omgeving vergroot. Het eindbeeld van een CO2-neutrale omgeving in 2050 als wenkend perspectief is geschetst. Aan nieuwbouw worden nu al dusdanige eisen op het gebied van duurzaamheid gesteld dat we ons daar weinig zorgen over hoeven te maken. Nee, de grootste opgave ligt natuurlijk bij het bestaand vastgoed.

En als we het over de bestaande woningvoorraad hebben wordt er, ook door de overheid, reikhalzend in de richting van woningcorporaties gekeken. Bijna op dezelfde manier als oud-minister Blok toen hij in het vorige kabinet naar de corporatiesector keek om zijn begroting sluitend te krijgen.

van wat je op je balans hebt staan kun je geen brood kopen

Ook nu voelen veel corporaties de ogen op zich gericht. Ik zie bij de meesten wel de groene gedachte en de wil om aan de CO2-reductie en energietransitie mee te helpen. Maar tegelijkertijd worstelen ze met het financieringsvraagstuk. Enerzijds moeten ze bouwen en hun bezit verduurzamen maar anderzijds worden ze met allerlei belastingen zoals de verhuurdersheffing opgezadeld.

‘Ach’, hoor ik dan zeggen, ‘corporaties zijn rijk zat en moeten niet zo zeuren’. Maar laten we eerlijk zijn, van wat je op je balans hebt staan kun je geen brood kopen. Je moet de financiële ruimte hebben om te investeren. Die investeringsruimte is alleen erg klein wanneer je jaarlijks een derde van je huurinkomsten in de schatkist moet storten.

Corporaties moeten hun verduurzamingseuro slimmer en vooral efficiënter besteden. Dat betekent afstappen van een complexgewijze aanpak en meer inzetten op een gebiedsgerichte aanpak. En daar kunnen wij ze als sector bij helpen. Zo kan schaalvergroting de kostprijs drukken. Op het moment dat je een langdurige samenwerking met elkaar sluit kun je ook samen de beste aanpak bepalen. Dat geeft ons de kans om de kennis die we op de ene plek hebben opgedaan op de volgende plek verder te verbeteren. Een corporatie die binnen een gebied de voortrekkersrol neemt, brengt vervolgens ook de particuliere verduurzamingsvraag op gang. Kortom, het is ook in ons belang dat woningcorporaties meer steun verdienen.

Dick van der Plas

Directeur KBM Groep

Delen: