Er is iets vreemds aan de gang. Van overheidswege wordt de druk op het verduurzamen van de bebouwde omgeving vergroot. Het eindbeeld van een CO2-neutrale omgeving in 2050 als wenkend perspectief is geschetst. Aan nieuwbouw worden nu al dusdanige eisen op het gebied van duurzaamheid gesteld dat we ons daar weinig zorgen over hoeven te maken. Nee, de grootste opgave ligt natuurlijk bij het bestaand vastgoed.